Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)

Nagsimula ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) sa Pilipinas noong 1963 nang kinailangang likhain ang Pangasiwaan sa Lupa dahil sa Seksyon 49 ng Batas Republika Blg. 3844, o ang Kodigo sa Pansakang Repormang Panlupa (Agricultural Land Reform Code).

Tinakdaan ang ahensiyang ito ng gawaing ipatupad ang mga panuntunan na nakalahad sa Batas Republika Blg. 3844 at nilikha noong Agosto 8, 1963. Binago ng Batas ng Republika Blg. 3844 ang kahanayan ng mga ahensiyang kaugnay sa mga takdang gawain na pang-reporma sa lupa at itinuwid ang kanilang mga kaatasan tungo sa pagkakamit ng mga karaniwang layunin ng programang pang-reporma sa lupa.

Ilan sa mga problemang nararanasan ay ang pagprotesta ng mga magsasaka. Ang mga magsasakang na dapat may titulo sa lupa ay hindi binigyan; pati na rin ang mga mapagkukunan. Kahit na ang sitwasyon ng mga magsasaka ay malala, marami pang mga may-ari ng malalaking lupa na patuloy na nagbabanta sa mga benepisyaryo at kinukutya ang CARP.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s